Direct naar de inhoud.
Levert alleen aan de vakhandel

Leveringsvoorwaarden


Cycling Legends en haar dochterondernemingen, producent en groothandel van producten voor de sport en
tweewielerbranche ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer: 82273448. Gevestigd te De
Wijk, 7957 AN, Wiltenweg 36B. Hierna te noemen Legends.
 
Begrippen:
U: de klant, in persoon of rechtspersoon die producten bij ons koopt.
Legends (ons/onze): de verkoper van de producten zoals vermeld op uw factuur.
Orderbevestiging: door Legends verstuurde, formele bevestiging van de door u bestelde producten.
Prijs: vermeld in prijslijst en/of orderbevestiging.
Product: zoals omschreven in prijslijst en orderbevestiging, betreft Legends producten en producten van
derden.
Producten van derden: alle niet Legends producten.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Legends en u.
 
Toepasselijkheid
De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Legends en u en op
alle Legends verklaringen in catalogi, prijslijsten, advertenties, offertes, via internet of mondeling. Wijzigingen van
deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk bevestigd door Legends. De onderhavige voorwaarden zijn
eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Legends, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken. Algemene voorwaarden van u zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Met het
plaatsen van een bestelling aanvaardt u deze algemene voorwaarden.
 
Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Offertes zijn
vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 10 kalenderdagen. Legends is slechts aan een offerte gebonden indien de
aanvaarding ervan door u schriftelijk binnen 10 kalenderdagen wordt bevestigd. Bestellingen kunnen schriftelijk, via
Internet, telefoon of fax worden geplaatst maar zijn enkel bindend indien aanvaard door Legends d.m.v. een
schriftelijke orderbevestiging. Gelieve de orderbevestiging door te nemen en bij eventuele discrepanties Legends
hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Daarna is de orderbevestiging van toepassing op deze
overeenkomst. Legends behoudt zich het recht voor producten te wijzigen en Legends garandeert hierbij een minstens
evenwaardige functionaliteit en kwaliteit. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 
Prijzen
Prijzen, belastingen, verzendkosten worden op de factuur vermeld en worden vermeld in Euro’s (€). De prijzen in
aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege evenals verzend- en eventuele
vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Op onze prijslijsten en catalogi worden 2
prijzen vermeld: de verkoopprijs en de consumentenadviesprijs. Deze laatste prijs is inclusief BTW en wordt vaak
aangeduid als adviesprijs. Legends is gerechtigd om tussentijds prijsverhoging toe te passen, ook al is Legends met u
een vaste verkoopprijs overeengekomen. Legends mag dit echter alleen doen indien zich tussen het moment van
aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van
bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten, verpakkingsmateriaal.
 
Uitvoering van de overeenkomst
Legends zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. U draagt er zorg voor dat alle
gegevens, waarvan Legends aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan u redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Legends worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Legends zijn verstrekt, heeft Legends het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan u in rekening te brengen. Legends is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
voortvloeiend uit door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
Legends kenbaar behoorde te zijn.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Legends de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat u de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd. U vrijwaart Legends voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
Levering
Levering geschiedt vanuit het magazijn van Legends. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bepaalt Legends de
wijze van verzending. U bent verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Legends deze bij u aflevert of doet

afleveren. Levertijden in offertes van Legends zijn indicatief en geven u bij overschrijding ervan geen recht op
ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Legends heeft te allen tijde het recht producten in gedeelten af
te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.
Legends is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. Indien u weigert de goederen af te nemen of
indien u te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen, blijft u niettemin gehouden de
overeengekomen prijs te betalen en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten en schaden te vergoeden. Indien
Legends gegevens van u behoeft in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper
de gevraagde gegevens aan Legends ter beschikking heeft gesteld.
 
Verzending
De verzending van goederen daarin ook begrepen de verzending van retourgoederen geschiedt voor rekening en risico
van u, de klant. Leveringen zijn franco bij een netto factuurbedrag hoger dan € 250,00.
 
Acceptatie
U dient de producten binnen drie kalenderdagen na ontvangst te inspecteren op gebreken of non-conformiteit en de
eventuele gebreken schriftelijk aan Legends melden. Na het verstrijken van deze periode, wordt u geacht het product
te hebben geaccepteerd. Indien Legends akkoord gaat met het retourneren van het product, dient het product te
worden geretourneerd in de originele staat met verpakking en aankoopbewijs. U betaalt de retourneringskosten. Indien
tijdig wordt gereclameerd, blijft u verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
 
Betaling
Betaling gebeurt voor of gelijktijdig met levering of indien overeengekomen binnen maximaal 14 dagen na
factuurdatum op een door Legends aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte
van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Legends kan levering opschorten tot volledige betaling heeft
plaatsgevonden. Indien u in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan bent u van rechtswege in
verzuim. Alsdan zal aan u een rente in rekening worden gebracht van 1% over het factuurbedrag per maand, tenzij de
wettelijke rente hoger is dan 12% per jaar in welk geval de wettelijke rente zal gelden. De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van algehele voldoening van de
vordering van Legends op u. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van u zijn de vorderingen
van Legends op u ineens en in zijn geheel opeisbaar. Legends heeft het recht de door u gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering op de rente en vervolgens op de kosten en tenslotte in mindering op de
hoofdsom. Legends kan, zonder daardoor in crediteursverzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien u
een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Legends kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.
 
Eigendomsvoorbehoud
Alle door Legends geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen,
(elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van Legends totdat u alle verplichtingen uit alle met Legends
gesloten overeenkomsten bent nagekomen. U bent niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien (derden-)beslag wordt gelegd op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel indien derden rechten daarop willen vestigen of doen gelden, bent u
verplicht Legends zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. U verplicht zich de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade en tegen diefstal. Voor het geval dat Legends haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft u reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Legends of door deze aan te
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Legends zich bevinden en die zaken terug te
nemen.
 
Garantie
Legends garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden
gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Deze garantie geldt tevens indien de te leveren zaken zijn bestemd
voor het gebruik in het buitenland en u van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk
schriftelijk melding heeft gemaakt aan Legends. De garantietermijn geldt gedurende een periode van 12 maanden na
levering. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Legends de zaak binnen redelijke termijn na
ontvangst daarvan naar keuze van Legends vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt
koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Legends te retourneren en het eigendom aan Legends te verschaffen. De
ten deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Cycling Legends, koper of derden wijzigingen hebben
aangebracht dan wel getracht aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de
zaak niet is bestemd. Indien de door Legends verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd
geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie welke door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.

 
Incassokosten
Bent u in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van u. Indien u in gebreke blijft in de tijdige
voldoening van een geldsom, dan verbeurt u een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde
bedrag. Dit met een minimum van € 50,00. Indien Legends hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs voor
incassering van haar vordering noodzakelijk waren, komen deze tevens voor vergoeding in aanmerking.
 
Opschorting en ontbinding
Legends is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • u de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt
 • na het sluiten van de overeenkomst Legends ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
  u de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat u slechts gedeeltelijk of niet
  behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voorzover de tekortkoming haar rechtvaardigt
 • u bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van uw verplichtingen uit
  de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot
  opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
  Voorts is Legends bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien
  aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer
  kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
  ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst
  wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Legends op u onmiddellijk opeisbaar. Indien Legends de nakoming van de
  verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken zoals omschreven in de Wet en in de overeenkomst.
   
  Teruggave ter beschikking gestelde zaken
  Indien Legends aan u bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, bent u gehouden het
  aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien U deze
  verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor uw rekening.
   
  Aansprakelijkheid
  Indien door Legends geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Legends jegens u beperkt tot hetgeen
  in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld. Indien Legends aansprakelijk is voor directe schade, dan is die
  aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst
  waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 100.000,00 (zegge: honderdduizend euro). De
  aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Legends in het
  voorkomende geval te verstrekken uitkering. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
  betrekking
  heeft op schade in de zin van deze voorwaarden
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Legends aan de overeenkomst te laten
  beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Legends toegerekend kan worden
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben
  geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  Legends is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
  besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de
  aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Legends
  of één van haar ondergeschikten.
  Risico-overgang
  Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaan op u over op het
  moment waarop deze aan u juridisch en/of feitelijk geleverd zijn.
   
  Overmacht
  Legends is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van
  een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de Wet, een rechtshandeling of in het
  verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
  verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
  voorzien of onvoorzien, waarop Legends geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Legends niet in staat is haar
  verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Legends worden daaronder begrepen.

 
Vrijwaringen
U vrijwaart Legends voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door u
verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien u aan Legends
informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert u dat de informatiedragers,
elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 
Intellectuele eigendom
Het is u niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of
schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Legends tot stand
gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven
eigendom van Legends, ongeacht of deze aan u of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
Alle door Legends eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software,
(elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door u te worden gebruikt en mogen niet door u zonder
voorafgaande toestemming van Legends worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden
gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
Legends behoudt zich het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.
 
Vertrouwelijkheid
Elke partij dient de van de andere partij ontvangen informatie die als “vertrouwelijk” staat gemerkt of waarvan
redelijkerwijze blijkt dat het vertrouwelijke informatie betreft, behandelen als vertrouwelijke informatie.
 
Toepasselijk recht & bevoegde rechter
Deze overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde
rechtbank. Het Weense koopverdrag is niet van toepassing.
 
Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle en beschikbaar via de
website van Legends. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de
versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

De Wijk, Juni 2022.